Hopp til hovedinnhold

Generelle betingelser

1.1 Juridiske forhold

Oneiros as, org,nr. 999 048 501 mva, leverer tjenester for utvikling og drift av digitale tjenester som nettsider, grafisk design og programmering til bedrifter (heretter kalt “Kunden”). I tilfeller hvor det refereres til begge sidene i denne avtalen omtales de som “Partene”.

1.2 Etablering og Gjennomføring av oppdraget

Aksept av avtaleforholdet via nettsiden, epost eller signering for hånd bekrefter bestillingen. Avtaleforholdet er bindende etter aksept. Alle tjenester knyttes til konsulenter hos Oneiros, som vil kunne få bistand fra Oneiros’  øvrige samarbeidspartnere til gjennomføringen av deler av bestillingen.

 1.3 Betaling

Utvikling/design: Oneiros as fakturerer kunden månedlig fortløpende etterhvert som målsteiner nås.
Drift: Faktureres forskuddsvis for 12 måneder av gangen. Inkludert i driftskostnader er:
Testing og installasjon av sikkerhetsoppdateringer
Daglig backup av database
Vedlikehold av Git repos
Forfall: Fakturaforfall er 14 dager etter fakturadato med minde noe annet er avtalt.
Fakturasalg: Innkreving av betaling gjøres gjennom Collector Bank
Timespris er pr 01.01.2020 kr 1100,- Minste timeenhet er 1 time. Priser på tjenester og honorar på arbeidstimer indeksreguleres hvert kalenderår
Betalingsforpliktelsene er ikke avhengig av noen særskilt godkjennelse og aksept av avtalen ansees som bindende for Kunden. . Hvis kunde misligholder betalingsforpliktelser i forbindelse med månedlig eller årlig betaling av hjemmesider / landingssider, vil hjemmeside/landingsside kunne stenges. Det vil da påløpe et åpningsgebyr på kr 4 900,- for gjenåpning. Kunden er pliktig til å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente ifølge ”Lov om renter ved forsinket betaling m. m” så lenge forsinkelsen varer.

1.4 Avvik

Muntlige beskjeder og avtaler fra konsulenter for Oneiros as til Kunden overstyrer ikke det som fremkommer av tekst i denne skriftlige avtalen.

1.5 Ansvarsforhold

Oneiros as kan ikke under noen omstendighet holdes erstatningsansvarlig for konsekvenser av tjenestene som blir levert, siden Oneiros as kun leverer bistand og hjelp i forbindelse med markedsføring. Vår hjelp og bistand er å anse som en støttetjeneste for Kunden, med det er Kunden selv som må bære ansvaret for de beslutningene Kunden gjør for sin egen bedrift i forhold til markedsføring.

 1.6 Varighet

Drift av landingssider og hjemmesider har en varighet på 12 måneder, hvis ikke annet er nevnt i løsningsbeskrivelsen. Avtalen og de bestilte tjenestene / løsningene fornyes automatisk for nye 12 måneder ved forfall. Landingssider og hjemmesider kan sies opp med 1 måneds varsel før fornyelse. Hvis kunde bestiller flere tjenester direkte fra Oneiros as , etter avtaleinngåelsen er innsendt, vil de generelle vilkår og betingelser som er nevnt i denne avtalen gjelde, hvis ikke annet avtales skriftlig. Honorarer på tjenester og rådgivningstimer, og andre kostnader, som Oneiros as har rett på fra Kunde, må fortsatt betales uavhengig om avtalen ikke lenger er løpende og uavhengig om avtalen er sagt opp av Oneiros as eller Kunden, uavhengig av årsak.

 1.7 Konfidensialitet

Partene skal forhindre at andre får adgang til eller kjennskap til det man i tilknytning til denne avtale og gjennomføringen av den får vite om.

1.8 Taushetsplikt

Partene forplikter seg til ikke uberettiget å utlevere konfidensiell informasjon om hverandre til utenforstående. Avtalens innhold er konfidensiell. Som konfidensiell informasjon anses ikke opplysninger som allerede er blitt alminnelig kjent eller rettmessig mottas fra tredjemann.

1.9 Tvister

Tvister vedrørende denne avtalen avgjøres av alminnelig domstol med Bergen som verneting.

2.0 Hjemmesider & Webhotell

Vi tilbyr hjemmesideutvikling, hosting av nettsider og normale funksjoner som hører til dette. Vi setter opp servere på Amazon Web Services (heretter “AWS”) sin plattform eller annen egnet plattform. Installasjon av CMS system (Drupal) inngår i prisen for webhotell, men andre oppgaver som man ønsker at vi utfører vil bli fakturert med timesats.

Minste timeenhet er 1 (en) time. Vår tjeneste omfatter mange ulike avanserte funksjoner for å gjøre nettsider raskere, og ikke alle vil nødvendigvis virke for alle nettsider. En nettbutikkløsning vil for eksempel ikke være kompatibel med Varnish.

Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger av webhotell, hvis det avdekkes at dette ikke er forenlig med vår drift eller andre saklige årsaker. Samarbeidet betinger at man som kunde oppfører seg profesjonelt, ikke tar unødig risiko med data eller passord. Vi sørger for at sikkerhetsoppdateringer er installert og at server og database er sikret. Det faktiske arbeid med å sette opp / lage en hjemmeside blir priset til hvert enkelt prosjekt og forhåndsfaktureres på lik linje med Oneiros as sine øvrige tjenester.

Endringer som Kunde kommer med etter at prosjektet er startet og som ikke er avtalt skriftlig ved oppstart vil det påløpe timepris for i henhold til satser nevnt i disse vilkår, og endringene vil normalt først bli implementert etter at hjemmesiden er levert i henhold til de betingelser som ble avtalt ved oppstart.

Ved bestilling av en av våre "Fastpris" hjemmesider, så betinger denne løsningen at kunden selv gjør tilpasninger og setter seg inn i dokumentasjon til administrasjonspanelet for hjemmesiden. "Fastpris" hjemmesiden er å anse som et ferdig produkt, hvor man selv må sette inn innhold. Hjelp i forbindelse med dette og endringer som Kunde ønsker at vi utfører blir fakturert med veiledende timesats.

Alle hjemmesider som Oneiros as setter opp / lager for kunde, betinger at hjemmesiden er knyttet til et webhotell hos Oneiros as. Kunden kan be om å få eksportert hjemmesiden til zip-fil innenfor avtaleperioden. Eksport av data utenfor avtaleperioden faktureres med kr 2500,-. Hjemmesidene hos Oneiros as blir normalt laget på Drupal sitt CMS system, hvor man som kunde får en begrenset tilgang til backend / kontrollpanelet på hjemmesiden med de rettigheter som Oneiros as finner hensiktsmessig.

Prisene på våre webhotelløsninger og vår "Fastpris" hjemmeside forutsetter at trafikken ikke overstiger maks 50 000 sidevisninger pr mnd. Ved overskridelse vil server bli oppskalert automatisk og det vil påløpe kr 490,- ekstra per mnd per +50 000 sidevisninger per mnd. En automatisk oppskalering vil ikke bli automatisk nedskalert ved fornyelse hvis dette ikke særskilt blir bedt om skriftlig med 1 måneds varsel før fornyelse. I ett tilfelle der det er en veldig stor økning i trafikk en periode på grunn av helt særskilte ekstraordinære omstendigheter, er et godt eksempel der det vil være aktuelt for kunde og be om en nedskalering for neste periode.

2.1. Drift

Servere er lokalisert på AWS eller annen egnet plattform. AWS har en ekstremt kraftig og pålitelig cloud hosting infrastruktur, med den effektive ytelsen som følger med Amazons merkenavn. og blir kontinuerlig overvåket. Vi er tilgjengelig på telefon eller epost alle virkedager i året fra kl 09.00 – 16.00. Ved telefonsupport vil det påløpe vanlig timehonorar i henhold til gjeldende satser som er beskrevet i punkt 1.3.  Fri support ved tekniske feil gjelder ikke feil på server som skyldes følgefeil som følge av brudd på punkt 2.0, feil som er en konsekvens av hacking eller feil på selve nettsiden. Vi vil gjøre alt vi kan for at tjenestene alltid skal være tilgjengelig. Det vil likevel kunne forekomme driftsavbrudd som følge av feil hos tredjepart (linjeleverandører, datasenter osv.), angrep på infrastrukturen (f.eks DDOS) eller feil på våre egne systemer eller hardware. Vi vil alltid forsøke å rette feil snarest mulig. Vi kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av at våre tjenester ikke er tilgjengelig.

2.3. Sikkerhetskopiering

Det kjøres daglig sikkerhetskopiering av databaser og nettsider som ligger på vår infrastruktur, og beholder de i 8 dager.

2.4. Sikkerhet

Alle cloudservere på vår plattform er sikret med et beskyttende lag av topp moderne brannmurer. Din server blir plassert bak en sikker brannmur som begrenser uautorisert tilgang og forhindrer hacking. Vi sørger for at dine nettsteder alltid er beskyttet. Vi kan også gjøre dine nettsider krypterte med SSL.

2.5. Misbruk

Vi forbeholder oss retten til å stenge og avslutte kundeforhold umiddelbart ved misbruk. Det er ikke lov å benytte tjenesten til hosting av usømmelig materiale, distribusjon av filer eller masseutsendelser av epost (spam).

2.6. Hacking

Ved hacking vil vi stenge siden umiddelbart når dette oppdages og gjøre kunden oppmerksom på situasjonen. Svakheter ved siden må utbedres før tjenesten igjen vil bli aktivert av oss.

2.7. Oppdaterte nettsider

Hos oss slipper du å tenke på å holde din server oppdatert. Vi oppdaterer din server automatisk med firmware og OS-oppdateringer. Vi tester og installerer automatisk alle Drupal sikkerhetsoppdateringer innen rimelig tid.

2.8. Endringer av betalingsplaner

Oppskalering av webhotell løsning kan gjøres når som helst, og man vil bli fakturert for aktiv plan i perioden. Nedskalering kan kun skje med 1 måneds varsel før fornyelse.

3.0 Revisjon

De alminnelige betingelser for avtalen revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Vi vil informere om endringer via epost når det skjer. Hvis informasjonen om nye vilkår er gitt 1 måned før neste fornyelsesperiode vil nye vilkår være gyldig for neste fornyelsesperiode.


Oneiros as | Strandgaten 223, 5004 Bergen | tlf. 40226770


Prisforespørsel

Svar på noen enkle spørsmål om hva du ønsker
og vi gir deg et prisoverslag. Enkelt og greit.

Kontakt

Oneiros as

Besøk: Johan Berentsens vei 63, Laksevåg
Post: Gravdalsveien 176, 5165
Tel: 402 26 770
E-post: post@oneiros.no